portal cidadán ¿Que é?

Zas Dixital

Aviso Legal

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN

O Concello de Zas ofrece esta web para facilitar o acceso público e a interacción cos cidadáns. O Concello de Zas non se fai responsable da exactitude e actualización da información que se ofrece ou á que dende esta web se remita, xa que hai información insertada por entidades que se teñen que facer responsables da información que inserten. De igual xeito, o Concello de Zas non se fai responsable da utilización indebida que terceiras persoas fagan da información contida nesta web.

En cualquera caso, O Concello de Zas pón a disposición dos usuarios e usuarias o enderezo de correo electrónico info@zasdixital.eu para que poidan manifestar as súas queixas ou comentarios en relación cos contidos que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos, corrixíndoos inmediatamente naquelas situacións que representen un prexuizo, non respondan á verdade ou supoñan ofensa para algunha persoa ou colectivo.


POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimiento do disposto na Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuio obxecto é garantizar e protexer, no que concerne ao tratamento dos datos personais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informámoslles de que:

1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietario, o responsable destos ficheirosé o Concello de Zas, con CIF P1509400F e domicilio social en Praza do Campo, s/n; 15850 Zas - A Coruña.

2. O Concello de Zas conta coa autorización expresa para a publicación destos datos. Asimesmo, garantiza a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adotáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.

3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos reconñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destos dereitos poderá realizase a través do correo corre@zas.dicoruna.es. Tamén poden exercitarse estos dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.


© by Abertal